• GRATIS BEZORGING VANAF €75
  • BETAAL ZOALS JE WILT, vooraf of achteraf
  • SINDS 1962 VOOR SPORTCLUBS & PARTICULIEREN
  • COMPLEET ASSORTIMENT VOOR JOUW SPORT
Advies nodig? bel: 0314-325624

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

1.1.    Deze voorwaarden zijn ingaande 13 juli 2015 van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen KWD Sport B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Houtmolenstraat 23 te 7008 AP Doetinchem, hierna te noemen: “KWD”, en een Wederpartij waarop KWD deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met KWD, voor de uitvoering waarvan door KWD derden dienen te worden betrokken.

1.3.    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van KWD en haar directie.

1.4.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. KWD en de Weder-partij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6.    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

1.7.    Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8.    Indien KWD niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat KWD in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1      Alle offertes en aanbiedingen van KWD zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2      KWD kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3      De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld) en andere heffingen van overheidswege maar exclusief bewerkings-, verzend- en administratiekosten.

2.4      Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is KWD daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KWD anders aangeeft.

2.5      Een samengestelde prijsopgave verplicht KWD niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6      Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

3.1.    De overeenkomst tussen KWD en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2.    Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij KWD derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. KWD dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3.    Indien KWD gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan KWD ter beschikking heeft gesteld.

3.4.    Levering geschiedt af bedrijf van KWD. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is KWD gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

3.5.    KWD heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.6.    KWD is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.7.    Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan KWD de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.8.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. KWD zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.9.    Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is KWD gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen KWD bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van KWD op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeen-komst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan KWD een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens KWD gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen kosten, aan de zijde van KWD daardoor direct of indirect ontstaan.

3.11. Indien KWD met de Wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, dan is KWD niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs:

-       het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst

-       voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving

-       haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera

-       haar oorzaak vindt in andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

3.12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend indien de Wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:

-       KWD alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren

-       de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op KWD rustende verplichting ingevolge de wet

-       bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

 

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1.    KWD is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:

-       de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-       na het sluiten van de overeenkomst KWD ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet zal na-komen;

-       de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

4.2.    Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van KWD kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is KWD gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

4.3.    Voorts is KWD bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van KWD kan worden gevergd.

4.4.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van KWD op de Weder-partij onmiddellijk opeisbaar. Indien KWD de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

4.5.    Indien KWD tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.6.    Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is KWD gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.7.    Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na-komt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is KWD gerechtigd de over-eenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloos-stelling is verplicht.

4.8.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door KWD, zal KWD in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor KWD extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. KWD zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij KWD anders aangeeft.

4.9.    In geval van liquidatie, van (het aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het KWD vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van KWD op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.10. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. Overmacht

5.1.    KWD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop KWD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KWD niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van KWD of van derden daaronder begrepen. KWD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat KWD haar verbintenis had moeten nakomen.

5.3.    KWD kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4.    Voor zoveel KWD ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KWD gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6. Betaling en incassokosten

-                 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door KWD aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door KWD aangegeven. KWD is gerechtigd om periodiek te factureren.

-                 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. Indien de Wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep is de rente gelijk aan de wettelijke rente. Indien de Wederpartij geen  natuurlijk persoon is, waarmee tevens maar niet uitsluitend worden bedoeld verenigingen en stichtingen, is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

-                 KWD heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

-                 KWD kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. KWD kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

-                 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan KWD verschuldigde.

-                 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

-                 De Wederpartij geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

-                 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep worden de buitengerechtelijke kosten berekend op basis van de tarieven c.q. bedragen zoals vastgelegd in het Besluit vergoeding voor buiten-gerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012 dan wel een nadien daarvoor in de plaats tredend besluit of in de plaats tredende regeling.

Indien de Wederpartij geen natuurlijk persoon is, waarmee tevens maar niet uitsluitend worden bedoeld verenigingen en stichtingen, geldt dat de kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

-       over de eerste € 3.000: 15% met een minimum van € 75

-       over het meerdere tot € 6.000: 10%

-       over het meerdere tot € 15.000: 8%

-       over het meerdere tot € 60.000: 5%

-       over het meerdere vanaf € 60.000: 3%

met dien verstande dat indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd zijn.

-                 De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

-                 Als KWD in een gerechtelijke of arbitrale procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1.    Alle door KWD geleverde zaken blijven eigendom van KWD totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met KWD gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2.    Door KWD geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is evenmin bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3.    De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van KWD veilig te stellen.

7.4.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om KWD daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5.    De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan KWD ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is KWD gerechtigd tot deze uitkering. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens KWD bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.

7.6.    Voor het geval KWD haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan KWD en door KWD aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van KWD zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1.    De door KWD te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of de zaken geschikt zijn voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. KWD kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.2.    Indien de door KWD verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, welke door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

8.3.    Iedere vorm van garantie komt te vervallen:

-       indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit als normaal te beschouwen slijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, gebruik na de houd-baarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door de Wederpartij en/of door derden;

-       indien zonder schriftelijke toestemming van KWD de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen en/of, aan de zaak andere zaken hebben bevestigd dan wel hebben getracht die te bevestigen welke daaraan niet bevestigd dienen te worden;

-       indien een geleverde zaak werd ver- of bewerkt op een andere dan de voor-geschreven wijze.

8.4.    De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar KWD geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend extreme regenval of temperaturen et cetera.

8.5.    De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden, waaronder begrepen reparaties van sportballen, zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

8.6.    Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan KWD te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan KWD te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat KWD in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient KWD in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.7.    Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan bedoeld in lid 6 dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.8.    Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

8.9.    Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal KWD de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van KWD, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan KWD te retourneren en de eigendom daarover aan KWD te verschaffen, tenzij KWD anders aangeeft.

8.10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van KWD daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

8.11.  “Indien geen sprake is van garantie zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

8.12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens KWD en de door KWD bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 9. Retourneren of ruilen zonder dat sprake is van een gebrek

9.1.    Zaken welke geen gebrek vertonen zoals in artikel 8 bedoeld kunnen niet worden  geretourneerd of geruild voor zover het producten betreft die door KWD niet  standaard op voorraad worden gehouden. Het betreft hier in ieder geval, maar niet uitsluitend, kleding van de merken Adidas en Hummel en kousen van het merk Stanno.

9.2.    Zaken welke geen gebrek vertonen zoals in artikel 8 is bedoeld en door KWD zijn bewerkt, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, wordt begrepen het bedrukken, sublimeren en/of borduren, kunnen niet worden geretourneerd of geruild.

9.3.    Zaken anders dan zoals bedoeld in lid 1 en lid 2 kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd of geruild, mits niet gedragen of gebruikt. Retourzending dient, onder voldoende frankering, te geschieden naar het adres van KWD onder bijvoeging van een volledig ingevuld retourformulier.    

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Indien KWD aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

10.2. KWD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat KWD is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3. Indien KWD aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van KWD beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot tweemaal van de factuurwaarde van dat gedeelte van de order waarop de aan-sprakelijkheid betrekking heeft.

10.4. De aansprakelijkheid van KWD is in voorkomend geval in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar.

10.5. KWD is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KWD aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan KWD toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.6. KWD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg-schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 11. Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij worden geleverd dan wel in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 12. Vrijwaring

12.1. De Wederpartij vrijwaart KWD voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan KWD toerekenbaar is.

12.2. Indien KWD uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden KWD zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is KWD, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van KWD en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 13. Intellectuele en industriële eigendom

KWD behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet alsmede alle overige rechten en bevoegdheden van intellectuele of industriële eigendom. KWD heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

13.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KWD partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2. De rechter in de vestigingsplaats van KWD is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft KWD het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

14.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden Gelderland.

14.2. KWD heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met KWD.

14.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.